स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने टेण्डर प्रक्रिया नेपाली सेनाद्वारा रद्द

स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने टेण्डर प्रक्रिया नेपाली सेनाद्वारा रद्द