पातको मास्क लगाउने आदिवासी कति सुरक्षित ?

पातको मास्क लगाउने आदिवासी कति सुरक्षित ?