११३७ मा फोन गरे घरमै आउँछ अत्यावश्यकीय सामान

११३७ मा फोन गरे घरमै आउँछ अत्यावश्यकीय सामान