पाटन दरबारमा बज्ने भो डमरु, शङ्ख, मृदङ्ग र पञ्चताल

पाटन दरबारमा बज्ने भो डमरु, शङ्ख, मृदङ्ग र पञ्चताल