शैक्षिक क्षेत्रमा राजनीति बन्द गर्नुहोस् : मुख्यमन्त्री पौडेल

शैक्षिक क्षेत्रमा राजनीति बन्द गर्नुहोस् : मुख्यमन्त्री पौडेल