प्रदूषण जाँचबिनै गुड्छन् गाडी, अधिकांश ड्राइभिङ सेन्टर मापदण्ड विपरीत

प्रदूषण जाँचबिनै गुड्छन् गाडी, अधिकांश ड्राइभिङ सेन्टर मापदण्ड विपरीत